Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής    

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018
 
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
 
3. Καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Εργασίες Συντήρησης Πρασίνου ΔΕ Παραλίας», προϋπολογισμού 65.633,29€ και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων
 
4. Καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της «Εργασίες Συντήρησης Πρασίνου ΔΕ Κατερίνης», προϋπολογισμού 73.842,00€  και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων
 
5. Έγκριση των τευχών της  προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια   ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κατερίνης» σύμφωνα με την αριθ. 125/2017 μελέτη, προϋπολογισμού 135.788,00   ευρώ εκτός του ΦΠΑ, κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης καθώς επίσης και αξιολόγησης προσφορών σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης βάση των αριθ. 9 & 15/2018 μελετών
 
6. Επικύρωση των αποτελεσμάτων 1ης φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία  «Καθαρισμός Ακτών Δήμου Κατερίνης έτους  2018» προϋπολογισμού 43.379,44 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 8/2018)
 
7. Επικύρωση των πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού περί «Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου & ΠΕ2: Επικοινωνία & Δημοσιότητα Έργου, σε ό,τι αφορά την Κατηγορία Δαπάνης “External Expertise & Services” (Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες) του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE»», συνολικού προϋπολογισμού 40.419,35ευρώ + 9.700,65ευρώ (Φ.Π.Α.24%) = 50.120,00 ευρώ με Φ.Π.Α., (αριθ. Μελέτης 1/2018)
 
8. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών
 
9. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
 
10. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
 
11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
 
Ο Πρόεδρος
   
Λάζος Ντόντης
                                                                                                                                                                                    
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 
Γεώργιος Ίτσιος
Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης
Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
 
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)