Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 19 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων», προϋπολογισμού 1.444.069,94 πλέον  346.576,78 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 1.790.646,72 ευρώ, καταρτισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν προσφυγών
4. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 655,20 τ.μ. του 856 τεμαχίου στον οικισμό Γρέβενης της Δ.Κ. Καλλιθέας
5. Επικύρωση του αποτελέσματος του Γ σταδίου (αποσφράγιση υποφακέλων «οικονομική προσφορά» – ανάδειξη προσωρινών αναδόχων) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 45756,1 για την «Προμήθεια για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 193.548,39 ευρώ εκτός ΦΠΑ
6. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών
7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
 
Ο Πρόεδρος
   
Λάζος Ντόντης
                                                                                                                                                                                    
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος
Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης
Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)