Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
3. Έγκριση  των πρακτικών (2ης φάσης) και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κατερίνης 2018» προϋπολογισμού 31.000,00 ευρώ
4. Έγκριση  των πρακτικών (1ης και 2ης  φάσης) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α 52018) της υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2018 με αρ. μελ. 4/2018 προϋπολογισμού 87.824,90 ευρώ εκτός του ΦΠΑ  
5. Έγκριση πρακτικών Α φάσης  (έλεγχος δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών) και Β φάσης (έλεγχος οικονομικών προσφορών) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου & ΠΕ2: Επικοινωνία & Δημοσιότητα Έργου, σε ό,τι αφορά την Κατηγορία Δαπάνης “External Expertise & Services” (Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες) του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE»”, εκτιμώμενης αξίας  40.419,35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
6. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσίας για τη διακίνηση α) αλληλογραφίας με φακέλους  με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής και β) επείγουσας αλληλογραφίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης»
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης,  φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.
8. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών
9. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
10. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
 
Ο Πρόεδρος
   
Λάζος Ντόντης
                                                                                                                                                                                    
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 
Γεώργιος Ίτσιος
Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης
Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)