Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός  παραλιακών ακτών του Δήμου Κατερίνης  έτους 2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού 53.790,50 ευρώ, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών προσώπων»  προϋπολογισμού 53.583,77 ευρώ + 8.074,32 ευρώ (Φ.Π.Α.) = 61.658,09 ευρώ με Φ.Π.Α., καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπών  διενέργειας του διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων
5. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) των Υπουργών  Εσωτερικών - Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως 31-12-2018
6. Επικύρωση του αποτελέσματος του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, εργαλεία και υλικά καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
7. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών
8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
9. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
 
 
Ο Πρόεδρος
   
Λάζος Ντόντης
                                                                                                                                                                                    
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος
Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης
Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)