Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
3. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης των Δράσεων του Έργου με διακριτικό τίτλο "BIOWASTE" για την ανάθεση των υπηρεσιών: ΠΕ1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου & ΠΕ2: Επικοινωνία & Δημοσιότητα Έργου της Κατηγορίας Δαπάνης "External Expertise & Services (Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες)" συνολικού προϋπολογισμού 50.120,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ
4. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος 655,20 τ.μ. του αριθ. 856 τεμαχίου στον οικισμό Γρέβενης της Δ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης
5. Επικύρωση των αποτελεσμάτων 1ης φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κατερίνης 2018» προϋπολογισμού 31.000,00
6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
 
Ο Πρόεδρος
   
Λάζος Ντόντης
                                                                                                                                                                                    
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος
Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης
Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)