Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
3. Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό των τελών που θα επιβληθούν για τη λειτουργία της παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2018
4. Κατακύρωση του συνοπτικού  διαγωνισμού του ά.117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση και κατασκευή του έργου «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Σεβαστής Δ.Ε. Κορινού, Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 55.483,87 ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ. 138/2017) 
5. Ματαίωση και ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας 2017-2018» εκτιμώμενης αξίας 32.258,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ.126/2017)
6. Ματαίωση και ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας 2017-2018» εκτιμώμενης αξίας 32.258,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (Α.Μ.127/2017)
7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
Ο Πρόεδρος
Λάζος Ντόντης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 
Γεώργιος Ίτσιος
Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης
Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
 
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
 
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)