Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2018
 
2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
 
3. Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2017
 
4. Έγκριση των τευχών της  υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κατερίνης, έτους 2018    (3/2018 μελέτη)», κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων
 
5. Έγκριση των τευχών της  υπηρεσίας με τίτλο : «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2018 με αρ. μελ. 4/2018 προϋπολογισμού 87.824,90  ευρώ εκτός του ΦΠΑ,   κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
 
6. Έγκριση των πρακτικών  [Α΄ ΦΑΣΗΣ-συμπληρωματικό (ολοκλήρωση 2ου σταδίου: αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς της Β.Ε.Ε.Μ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ)] της  «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων   χωρητικοτήτων 2017», προϋπολογισμού   59.980,00 ευρώ  + 14.395,20  ευρώ ΦΠΑ =  74.375,20  ευρώ  (ομάδα 3)
 
7. Έγκριση  των πρακτικών (Γης φάσης) και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού της  «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων   χωρητικοτήτων 2017», προϋπολογισμού   59.980,00 ευρώ  + 14.395,20  ευρώ ΦΠΑ =  74.375,20  ευρώ  (αριθ. Μελέτης 106/2017) (για τις ομάδες 1 και 2)
 
8. Κατακύρωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια αντλιών κλπ υλικών για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα δημοτικά αντλιοστάσια λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 15ης – 18ης Νοεμβρίου 2017 εκτιμώμενης αξίας 165.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ και με Α.Μ.149/2017
 
9. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
 
10. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου
 
11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
Ο Πρόεδρος
Λάζος Ντόντης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Γεώργιος Ίτσιος
Αστέριος Μπουσνάκης
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αναστάσιος Παπαζήσης
Θεόδωρος Παυλίδης
Δημήτριος Ντούρος
Παναγιώτης Μπερεδήμας
Μαρία Αρβανίτη
Αλέξανδρος Γιουμίδης
Σπυρίδων Ράδης
Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
Χρήστος Λιανός
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
 
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
 
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)