Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Χορήγηση, ανάκληση, τροποποίηση ή μεταβίβαση αδειών λαϊκών αγορών

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη πόλη της Κατερίνης

5. Γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το «Υφιστάμενο αρδευτικό έργο Τ.Ο.Ε.Β. Ρητίνης (έργο υποκατηγορίας Α2, ομάδα 2η – Υδραυλικά έργα)

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συμπλήρωση της 639/2015 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του χριστουγεννιάτικου χωριού στην κεντρική πλατεία Δ.Κ. Κορινού

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συμπλήρωση της 593/2014 απόφασης Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με τον κανονισμό χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης