Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

2. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Συμπλήρωση της με αριθμό 127/1972 απόφασης ΔΣ «Περί ψηφίσεως κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων»

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Κατερίνης

5. Ανάκληση (ή επαναχορήγηση) αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

7. Ανάκληση, αναστολή ή μεταβίβαση αδειών λαϊκών αγορών

8. Χορήγηση νέων αδειών παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών

9. Αλλαγή θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης