Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 7 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,450 Mw της εταιρίας με την επωνυμία «Αραμπατζής Β.Γ.Α.Ε.» που θα εγκατασταθεί στο ρέμα «Μαυρονέρι» στη θέση Άγιος Νικόλαος του οικισμού Σκοτεινά του Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας

2. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

5. Ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λαϊκών αγορών

6. Χορήγηση νέων αδειών παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών

7. Αλλαγή θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης