Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 9 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

2.Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

3.Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017

4.Χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2019

5.Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Μπιτόπουλου Κων/νου Γεωργίου)

6.Διαβίβαση εκ νέου της αίτησης θεραπείας του Μεταξά Γεωργίου από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Χρήστος Λιανός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Δημήτριος Ντούρος 1.Σπυρίδων Ράδης
2.Γεώργιος Ίτσιος 2.Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
3.Χρυσόστομος Κυραϊλιδης
4.Θεόδωρος Παυλίδης
5.Αλέξανδρος Γιουμίδης
6.Δημήτριος Βαϊνάς
7.Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8.Μαρία Αρβανίτη

2.Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου
2.Διευθύνσεις Δήμου (email)