Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 4 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

2. Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
3. Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017
4. «Αποστολή απόψεων επί του φακέλου ΜΠΕ της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ισχύος 1000 KWe) με καύση βιορευστών του φορέα υλοποίησης «Ολύμπου Βιορευστά Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» που πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. 369 Αγροκτήματος Νεοκαισάρειας, εντός υφιστάμενου κτιρίου» του Δήμου Κατερίνης».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Ντούρος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                         1. Δημήτριος Βαϊνάς
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης              2. Σπυρίδων Ράδης
3. Θεόδωρος Παυλίδης                    3. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
4. Αλέξανδρος Γιουμίδης
5. Αναστάσιος Παπαζήσης
6. Χρήστος Λιανός
7. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8. Μαρία Αρβανίτη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)