Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

ΘΕΜΑ 2o: Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

ΘΕΜΑ 3o: Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση συνέχισης συμμετοχής επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών από άλλους δήμους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κατερίνης

ΘΕΜΑ 5o: Ανάκληση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών της Ιορδανίδου Σοφίας

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Χρήστος Λιανός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1 Δημήτριος Ντούρος                1 Δημήτριος Βαϊνάς
2 Γεώργιος Ίτσιος                     2 Αλέξανδρος Γιουμίδης
3 Χρυσόστομος Κυραϊλίδης        3 Αστέριος Μπουσνάκης
4 Θεόδωρος Παυλίδης               4 Σπυρίδων Ράδης
5 Παναγιώτης Μπερεδήμας        5 Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
6 Αναστάσιος Παπαζήσης
7 Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8 Μαρία Αρβανίτη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)