Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

ΘΕΜΑ 2o: Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

ΘΕΜΑ 3o: Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση συνέχισης συμμετοχής επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών από άλλους δήμους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κατερίνης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Ντούρος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                             1. Δημήτριος Βαϊνάς
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                2. Αλέξανδρος Γιουμίδης
3. Θεόδωρος Παυλίδης                       3. Αστέριος Μπουσνάκης
4. Παναγιώτης Μπερεδήμας                4. Σπυρίδων Ράδης
5. Αναστάσιος Παπαζήσης                   5. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)