Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
2. Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
3. Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017
4. Έγκριση συνέχισης συμμετοχής επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών από άλλους δήμους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κατερίνης
5. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη λαϊκών αγορών
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Δημήτριος Ντούρος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΤΑΚΤΙΚΑ                                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1 Γεώργιος Ίτσιος                      1 Δημήτριος Βαϊνάς
2 Χρυσόστομος Κυραϊλίδης         2 Αλέξανδρος Γιουμίδης
3 Θεόδωρος Παυλίδης                3 Αστέριος Μπουσνάκης
4 Παναγιώτης Μπερεδήμας         4 Σπυρίδων Ράδης
5 Αναστάσιος Παπαζήσης           5 Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
6 Χρήστος Λιανός
7 Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8 Μαρία Αρβανίτη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)