Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα καθώς υπάρχει ανάγκη ικανοποίησης αιτήματος προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης σε υφιστάμενη επιχείρηση. Λόγω της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ (10.9.2018), κατά την οποία είναι δυνατή η συζήτηση του θέματος και η άμεση λήψη των σχετικών αποφάσεων, προτείνεται η κατεπείγουσα συνεδρίαση της επιτροπής, ώστε να εισηγηθεί αρμοδίως το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Ντούρος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1 Γεώργιος Ίτσιος                        1 Δημήτριος Βαϊνάς
2 Χρυσόστομος Κυραϊλίδης           2 Αλέξανδρος Γιουμίδης
3 Θεόδωρος Παυλίδης                  3 Αστέριος Μπουσνάκης
4 Παναγιώτης Μπερεδήμας           4 Σπυρίδων Ράδης
5 Αναστάσιος Παπαζήσης             5 Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
6 Χρήστος Λιανός
7 Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8 Μαρία Αρβανίτη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:


1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)