Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 20 Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
2. Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
3. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017
4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2018
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
 
 
Δημήτριος Ντούρος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
 
1 Γεώργιος Ίτσιος 1
Δημήτριος Βαϊνάς
2 Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αλέξανδρος Γιουμίδης
3 Θεόδωρος Παυλίδης
Αστέριος Μπουσνάκης
4 Παναγιώτης Μπερεδήμας
Σπυρίδων Ράδης
5 Αναστάσιος Παπαζήσης
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
6 Χρήστος Λιανός
7 Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8 Μαρία Αρβανίτη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)