Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 5 Απριλίου 2018, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 11.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
2. Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής - μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
3. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017
4. Συμπλήρωση της 356/2014 απόφασης ΔΣ με τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης του χώρου λαϊκής αγοράς στην ΤΚ Ρητίνης, ύστερα από νέα πρόταση της Τοπικής Κοινότητας 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
 
 
Δημήτριος Ντούρος
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1 Γεώργιος Ίτσιος
Δημήτριος Βαϊνάς
2 Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
Αλέξανδρος Γιουμίδης
3 Θεόδωρος Παυλίδης
Αστέριος Μπουσνάκης
4 Παναγιώτης Μπερεδήμας
Σπυρίδων Ράδης
5 Αναστάσιος Παπαζήσης
Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
6 Χρήστος Λιανός
7 Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8 Μαρία Αρβανίτη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)