Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

 
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
1.
Τροποποίηση – συμπλήρωση της 96/2017 απόφασης ΕΠΖ με θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2018»
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω έκτακτων αρδευτικών αναγκών που επιβάλλουν την τροποποίηση - συμπλήρωση της απόφασης του ΔΣ (720/2017) και συνεπώς την προηγούμενη εισήγηση της ΕΠΖ για την έγκυρη εισαγωγή του θέματος.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Δημήτριος Ντούρος      
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1 Γεώργιος Ίτσιος
1 Δημήτριος Βαϊνάς
2 Χρυσόστομος Κυραϊλίδης
2 Αλέξανδρος Γιουμίδης
3 Θεόδωρος Παυλίδης
3 Αστέριος Μπουσνάκης
4 Παναγιώτης Μπερεδήμας
4 Σπυρίδων Ράδης
5 Αναστάσιος Παπαζήσης
5 Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
6 Χρήστος Λιανός
7 Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
8 Μαρία Αρβανίτη
2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)