Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

dimos logo
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
 
  Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
      Έχοντας  υπόψη: 
1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1 παρ. 2 περ. 39 καθώς και το κεφ. Στ΄ άρθρο 94 παρ.  4 περ. 27 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων.
2. Την αριθμ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ.79/17 (ΦΕΚ 109 τεύχος Α/01-08-2017-Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ 112 τεύχος  Α/04-08-2017): «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».
4. Την αριθμ. οικ. 8170/28-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΗ5ΩΕΤ-ΒΚΠ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019 και Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 31 Αυγούστου 2019».
5. Τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν λόγω των καιρικών συνθηκών και της δυσκολίας μετακίνησης των μαθητών. 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Τη διακοπή των μαθημάτων για την Τρίτη  27  Φεβρουαρίου 2018 στο Γυμνάσιο Ρητίνης λόγω της χιονόπτωσης της 26ης Φεβρουαρίου. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1.Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
 
  Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
      Έχοντας  υπόψη: 
 
 
1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 1 παρ. 2 περ. 39 καθώς και το κεφ. Στ΄ άρθρο 94 παρ.  4 περ. 27 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των Δήμων.
2. Την αριθμ. 61/30-12-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ.79/17 (ΦΕΚ 109 τεύχος Α/01-08-2017-Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ 112 τεύχος  Α/04-08-2017): «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».
4. Την αριθμ. οικ. 8170/28-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΗ5ΩΕΤ-ΒΚΠ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από 1 Μαρτίου 2017 μέχρι 31 Αυγούστου 2019 και Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 31 Αυγούστου 2019».
5. Τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν λόγω των καιρικών συνθηκών και της δυσκολίας μετακίνησης των μαθητών. 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Τη διακοπή των μαθημάτων για την Τρίτη  27  Φεβρουαρίου 2018 στα Δημοτικά σχολεία του Δήμου Κατερίνης στις εξής περιοχές: Άγιος Δημήτριος, Βρία, Ρητίνη και Ελατοχώρι λόγω της χιονόπτωσης της 26ης Φεβρουαρίου.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1.Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης
H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ