ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Ο Δήμος Κατερίνης βάσει των ισχυουσών πυροσβεστικών διατάξεων και του Ν. 3852/ 2010 που αφορούν στην αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων , κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι και 100 μέτρων από τα διοικητικά όρια του, να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες αποψίλωσης αυτών από ξερά χόρτα και απομάκρυνσης τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών.

Επισημαίνεται ότι στους χώρους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται, επιβάλλεται πρόστιμο 50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του Δήμου, βεβαιώνεται δε εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση στους παραβάτες για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
Τζουμέρκα – Μπατάλα Καλλιόπη