Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του N. 3852/10, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο εξής θέμα:

1.Κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2013 για την εισήγησή του  στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής
Σάββας Χιονίδης