Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής που θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα  12.00 μεσημβρινή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63  του N. 3852/10, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο εξής θέμα:

Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικον. Έτους 2012.


Ο Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής
Σάββας Χιονίδης