ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο  Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 ευρώ εκτός ΦΠΑ & με αριθμό μελέτης 23/2017


Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατηγοριών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 120.365,91 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (διενέργειας του διαγωνισμού) ορίζεται η: 11 Μαΐου 2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται κατά την παραπάνω ημερομηνία ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού ή αποστέλλονται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία ταχυδρομικώς ή με άλλον τρόπο (ορίζεται αναλυτικά στη διακήρυξη).
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Πλ. Δημαρχείου 2, 2ος όροφος δημαρχείου, γραφείο 3) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού (μέχρι και τις 11 Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.). Τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης διατίθενται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου www.katerini.gr.

όλα τα συνημμένα αρχεία σε φάκελο μορφής .zip εδώ