Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών – αναλωσίμων των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την διενέργεια με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών – αναλωσίμων των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019», προϋπολογισμού 337.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ με αρ. μελ. 41/2019,

ΣΧΕΤ. α) η αριθ. 259/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
β) η αριθ. Δ69/10-7-2019 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ

Έχοντας υπόψη:
α) Τον φάκελο του διαγωνισμού της ανωτέρω υπηρεσίας, σύμφωνα με τον οποίο ο διαγωνισμός απέβει
άγονος διότι δεν υποβλήθηκε προσφορά.
β) Την αριθ. 259/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εκτός των άλλων καθορίζει τη διενέργεια της ανωτέρω υπηρεσίας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
γ) Την αριθ. Δ69/10-7-2019 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ)

Προσκαλούμε

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που έχει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4412/2016 και η διακήρυξη του διαγωνισμού να υποβάλλει προσφορά για την υπηρεσία, σύμφωνα με το ά.118 του Ν.4412/2016.

Η προσφορά (δικαιολογητικά /τεχνική-Οικονομική), θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα (αριθμός συστήματος 77662 ). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αριθ. 14513/10-4-2019 διακήρυξη του διαγωνισμού που προηγήθηκε και συγκεκριμένα:

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την διακήρυξη.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.1. της διακήρυξης . Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙI).
β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της διακήρυξης ποσού έξι χιλιάδων, επτακοσίων σαράντα ευρώ ( 6.740,00 ευρώ). (σχετ. υπόδειγμα ΙΙ της παρούσας). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε προσφορές που αφορούν και τις 18 ομάδες. Σε περίπτωση προσφορά ς για ορισμένη ή ορισμένες ομάδες η εγγύηση συμμετοχής θα ανέρχεται σε ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού πλην ΦΠΑ των προσφερόμενων ομάδων, με ισχύ τουλάχιστον μέχρι (6 μήνες +30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς)
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή. Συγκεκριμένα η τεχνική προσφορά θα πρέπει να αποτελείται:

α) από την τεχνική προσφορά του συστήματος
β) από τα παρακάτω δικαιολογητικά
• Κατάλογο προσωπικού (αριθμό απασχολούμενων ανά ειδικότητα)
• Κατάσταση που θα αναφέρεται ο κύριος μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτουν στα συνεργεία τους και που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες υποβάλλουν προσφορά.
• Δήλωση ότι: α) ότι θα δέχονται τον έλεγχο στα συνεργεία τους από την Επίβλεψη, ο οποίος θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη β) ότι οι τιμοκατάλογοι που καταθέτουν περιέχουν τα γνήσια ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήματα του ∆ήµου των ομάδων των οποίων προτίθεται να αναλάβουν την επισκευή – συντήρηση και γ) ότι εγγυώνται την ποιότητα της εργασίας τους για χρονικό διάστημα που δεν θα είναι μικρότερο του ενός (1) έτους. Αν στο διάστημα αυτό υπάρχει αστοχία υλικού ή βλάβη που οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασίας που έγινε ή σε ελαττωματικό ανταλλακτικό που τοποθετήθηκε τότε υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και θα πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα χωρίς καμία επιπλέον χρέωση του Δήμου.
• Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Δήλωση όπου θα αναφέρεται/ονται το/α συνεργείο/α που θα χρησιμοποιηθεί/ούν και η απόστασή τους ακτινικά από την πόλη της Κατερίνης η οποία θα πρέπει να είναι μέχρι 15 χλμ. Σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι δεν διαθέτουν οι ίδιοι το/α απαιτούμενο/α συνεργείο/α για όλα ή για κάποια από τα είδη των εργασιών που περιλαμβάνονται στις ομάδες που καταθέτουν προσφορά, θα πρέπει να δηλώσουν γραπτώς (Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης και Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής) το/α αντίστοιχο/α συνεργείο/α που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για το σύνολο ή για μέρος των υπηρεσιών που μπορεί να προκύψουν από τις εργασίες των Κατηγοριών που συμμετέχουν τα οποία επίσης θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 15 χλμ ακτινικά από την πόλη της Κατερίνης.
Σημειώνεται ότι και για τα συνεργεία αυτά θα πρέπει να υποβληθεί κατάλογος προσωπικού ανά ειδικότητα
• Τους καταλόγους των ανταλλακτικών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της μελέτης

Η Οικονομική Προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην διακήρυξη κριτήριο ανάθεσης με βάση την τιμή.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο ΄΄οικονομική προσφορά΄΄ , την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά που παράγει το σύστημα, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και επιπλέον και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (έντυπο Ι και έντυπο ΙΙ σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στη μελέτη Παράρτημα Ι της ς διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Συμπερασματικά η οικονομική προσφορά θα αποτελείται από την οικονομική προσφορά του συστήματος και την οικονομική προσφορά της μελέτης (έντυπο Ι και έντυπο ΙΙ) ψηφιακά υπογεγραμμένες.

Σημείωση:
Η οικονομική προσφορά της μελέτης συνίσταται σε δύο έντυπα.
Το έντυπο Ι όπου οι διαγωνιζόμενοι θα αναφέρουν ι) την κατηγορία (ή κατηγορίες) που συμμετέχουν,
ιι) την ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρουν, επί της εργατοώρας με τιμή αναφοράς τα 60€ την ώρα όπως αυτές περιγράφονται στους πίνακες των ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ που ακολουθούν,
ιιι) την ποσοστιαία έκπτωση που προσφέρουν, επί των τιμών των τιμοκαταλόγων λιανικής των ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσωπιών στην Ελλάδα που καταθέσουν για την κάθε κατηγορίας-ομάδα που συμμετέχουν
ιv) την ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά κατηγορία εργασιών και ανταλλακτικών, που προκύπτει σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Μ.Ε.Κ.) = [ (Ε% Χ 0,55) + (Α% Χ 0,45)]
όπου Ε% = Ποσοστιαία έκπτωση επί της εργατοώρας με τιμή αναφοράς τα 60€
Α%= Ποσοστιαία έκπτωση επί των τιμών των τιμοκαταλόγων λιανικής των γνήσιων ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσωπιών στην Ελλάδα
με την απαραίτητη προϋπόθεση (επί ποινή αποκλεισμού) ότι η ποσοστιαία έκπτωση στην τιμή των ανταλλακτικών (Α%) θα είναι τουλάχιστον ίση με την ποσοστιαία έκπτωση της τιμής των εργασιών (Ε%) (δηλαδή Α%≥Ε%)
Ανάδοχος ανά κατηγορία θα ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την μεγαλύτερη ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ.
Διευκρινίζεται ότι η μέση έκπτωση θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την ανακήρυξη του αναδόχου και την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης που θα συνταχθεί και όχι για την τιμολόγηση των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, όπου θα χρησιμοποιούνται χωριστά οι αντίστοιχες ποσοστιαίες εκπτώσεις που δόθηκαν στην προσφορά για τις Εργασίες (Ε%) και τα Ανταλλακτικά (Α%) ανά κατηγορία.

Το έντυπο ΙΙ:
Στο έντυπο ΙΙ ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει τις αντίστοιχες στήλες ανά κατηγορία που συμμετέχει. Δηλαδή τη στήλη της μέσης έκπτωσης (Μ.Ε.Κ.) της κατηγορίας, όπου πρέπει να αναγράφεται η μέση έκπτωση (Μ.Ε.Κ.) της αντίστοιχης κατηγορίας όπως προέκυψε από το ΕΝΤΥΠΟ Ι και τη στήλη της τελικής προσφερόμενης τιμής που προκύπτει για την κατηγορία μετά την εφαρμογή της αντίστοιχης μέσης έκπτωσης της κατηγορίας (αυτό θα είναι και το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος). Στις κατηγορίες που δεν συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναγράψει στην τελευταία στήλη «ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι τιμές της τελευταίας στήλης του εντύπου ΙΙ (τελική προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία χωρίς ΦΠΑ) είναι αυτές που θα καταχωρηθούν και στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του συστήματος.
Σημειώνεται ότι τα έντυπα Ι και ΙΙ θα διατεθούν και ως ξεχωριστό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή word ως έγγραφα της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να προσκομιστούν και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά εκείνα που απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή , όπως η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κλπ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την οριστική ανάδειξη προσωρινού/ών αναδόχου/ων θα αποσταλλεί σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσωρινό/ους ανάδοχο/ους για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με την διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα κάτωθι ( άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης)

Ι) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικά, που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης), στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Τα ανωτέρω γίνονται δεκτά εφόσον έχουν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους . Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους

Σημείωση:
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να υποβάλουν και αυτά, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περιπτώσεις α΄ και β΄ ) , το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της διακήρυξης, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στην πύλη www.sepenet.gr από όπου λαμβάνουν αυτοματοποιημένη απάντηση.
2. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ μπορεί να αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. Η εν λόγω δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
[παρ. 17 άρθρου 376 Ν. 4412/2019 ( περ. 46 άρθρου 13 Ν.4605/2019) ]

δ) Για την παράγραφο 2.2.3.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Η εν λόγω δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

ΙΙ) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο στον αντίστοιχο κωδικό.

ΙΙΙ) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
• Άδεια λειτουργίας συνεργείου από αρμόδια αρχή
• Κατάλογο προσωπικού (αριθμό απασχολούμενων ανά ειδικότητα)
• Κατάσταση με τον κύριο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν στα συνεργεία του και που είναι απαραίτητος ιγα την εκτέλεση των εργασιών για τις οποίοες υποβάλλουν προσφορά

IV) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν την υποβολή τους.

Σημειώνεται ότι εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά εκείνα που απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή (κατά περίπτωση)

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30/7/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/8/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30

Τα έγγραφα της σύμβασης (η παρούσα πρόσκληση, απόφαση 259/2019 ΟΕ, προκήρυξη & διακήρυξη, μελέτη, ΕΕΕΣ, έντυπα οικονομικής προσφοράς κλπ) μπορούν να αντληθούν ως συνημμένα αρχεία του συστήματος .

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή που διενήργησε τον διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/8/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα εκτός από το ΕΣΗΔΗΣ ως έγγραφο της σύμβασης θα αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.katerini.gr με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης.

Όλα τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης μπορείτε να τα βρείτε εδώ

 

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Βαϊνάς Δημήτριος