Μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κατερίνης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης
θα διενεργήσει

την με ανοικτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «Μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κατερίνης» (αριθ. Μελέτης 31/2019).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.770.00,00 € + 885.000,00 € (δικαίωμα προαίρεσης) = 2.655.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ.
Η σύμβαση αφορά τις εργασίες μεταφόρτωσης & μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κατερίνης στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί εντός χρονικού διαστήματος δύο (02) ετών από την ημερομηνία έναρξης της σχετικής σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (01) επί πλέον έτος.
(CPV) : 90512000-9 & 90513100-7. Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με το ά.36 του Ν.4412/2016 και την αριθ.56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017/τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάσει την τιμή.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 73022, μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 157/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα: 03/05/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 07:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι: 30/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ (με την επιφύλαξη του άρθρου 2.4.2.2 της διακήρυξης για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς).

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσό 35.400,00 ευρώ και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 30/12/2019.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό: Βαρβαρέζος Ιωάννης, τηλ. 2351032314, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Ασλανίδου Σοφία τηλ. 23510/33175 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.katerini.gr.

 Η προκήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25/4/2019.

Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό αρχεία μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Κατερίνη 30-4-2019
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Βαϊνάς Δημήτριος