Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών – αναλωσίμων των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης
θα διενεργήσει

την με ανοικτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών – αναλωσίμων των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019», προϋπολογισμού 337.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ με αρ. μελ. 41/2019 (CPV: 50100000-6).

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δέκα οκτώ (18) ομάδες εργασιών όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη και στη μελέτη. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες και η κατακύρωση θα γίνει ανά ομάδα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με το ά.36 του Ν.4412/2016 και την αριθ.56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017/τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάσει την τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 72611, μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 128/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα: 17/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 07:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι: 20/05/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30
Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή (με την επιφύλαξη του άρθρου 2.4.2.2 της διακήρυξης για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς) και να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΣΗΔΗΣ.
Για τον διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 6.740,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 20/12/2019. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε προσφορές που αφορούν και τις 18 ομάδες. Σε περίπτωση προσφοράς για ορισμένη ή ορισμένες ομάδες η εγγύηση συμμετοχής θα ανέρχεται σε ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού πλην ΦΠΑ των προσφερόμενων ομάδων.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους και συγκεκριμένα από τους Κ.Α.: 10.6263.001, 20.6263.002, 20.6264.010, 30.6263.004, 30.6264.014 και 35.6263.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2019.
Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον διαγωνισμό είναι ο Πογιαρίδης Ηλίας (τηλέφωνο: 2351029177, φαξ: 2351033799 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.katerini.gr.

Η προκήρυξη έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11/04/2019.

Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα θα τα βρείτε εδώ.

 


Κατερίνη 12/4/2019
Ο Aρμόδιος Aντιδήμαρχος

Βαϊνάς Δημήτριος