ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                    ΑΔΑ: ΨΗΧΛΩΕΤ-6ΙΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ.Πρωτ.Οίκ.6269/2019

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης

 

Διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ» εκτιμώμενης αξίας 199.967,75 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 93/2018).
Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 199.863,85 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 80280, μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Ημερομηνία ανάρτησης των εγγράφων της σύμβασης & έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα: 18.02.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι: 12.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Δ. Παπαδοπούλου και Ε. Καλαϊτζίδου στα τηλέφωνα: 2351 350 506 και 507.
Η διαδικασία θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό του ά.27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά.95 παρ.2.α του Ν.4412/2016. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 80280, www.promitheus.gov.gr, κάνοντας κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο και στη συνέχεια συμπληρώνοντας όπου Α/Α Συστήματος=80280 και πατώντας το κουμπί της "Αναζήτησης".
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών α) από την Ελλάδα: εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, καθώς και: β) από κράτος-μέλος της Ένωσης, γ) από κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), δ) από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
ε) από τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 4.000,00 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Η δαπάνη για το έργο θα καλυφθεί από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (σχετικός ΚΑΕ 15.7311.909).

 


Κατερίνη 14.02.2019

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας

 Γεώργιος Παλαιοσελίτης