ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Διακηρύσσει ότι:

             

           Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση έκτασης 5.000τ.μ. από το χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης για την λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης 2017 (02-09-2017 έως τις 08-09-2017) της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης.

Λήφθηκαν υπόψη: α) οι διατάξεις του ΠΔ 270/81, β) το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010, γ) η υπ’ αρ. 388/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, δ) η υπ’ αρ. 418/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κατερίνη, στα γραφεία του Δήμου Κατερίνης, Πλ. Δημαρχείου 1, 1ος όροφος, την 28η Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα από τις 10.00π.μ. έως τις 11.00π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την 2η Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την 8η Σεπτεμβρίου 2017. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, δηλαδή ποσοστό δέκα τα εκατό (10%) πάνω στο όριο της πρώτης προσφοράς (πρώτη προσφορά 2.000,00 €). Η εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί με άλλη, ποσού ίσου με το 10% του μισθώματος που επιτεύχθηκε στην δημοπρασία, για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της δημοπρασίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της  σχετικής  διακήρυξης  και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Περιουσίας (Πλ. Δημαρχείου, ισόγειο Δημαρχείου) από τον κ. Κοσμά Δημήτριο και την κα. Ιωαννίδου Ανατολή, τηλ.2351350431.

   

 

Ο Αντιδήμαρχος 

 
 
        Ντόντης Λάζος