Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 4 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα καθώς απαιτείται τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού προκειμένου να ενταχθούν έργα που χρήζουν άμεσης ένταξης.


Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος