Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει σήμερα στις 12 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

Έγκριση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Α.Π. 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Π.Κ.Μ.» του Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013, έγκριση των σχετικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης.

Η συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι πρόκειται να προταθεί για ένταξη σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα η κατασκευή νέων σχολείων

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ