Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει σήμερα στις 7 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους έργων ενταγμένων στο LEADER
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι α) πρέπει να ενισχυθούν κωδικοί προκειμένου να πληρωθούν οι υπάλληλοι του Δήμου (για το 1ο θέμα) β) τα έργα είναι ενταγμένα στο LEADER και υπάρχει ασφυκτική περαίωσής τους (για το 2ο θέμα) και γ) τα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της έγκρισης πρόσληψης του προσωπικού είναι πολύ ασφυκτικά, δεδομένου ότι αυτή πρέπει να υλοποιηθεί εντός του έτους 2015 (για το 3ο θέμα).

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ