Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 25 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης προπληρωμής από Δημοτικούς Πόρους του 2ου Λογαριασμού του υποέργου «Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων» (δαπάνη για εκτέλεση εργασιών ΟΚΩ-ΔΕΗ στο αντλιοστάσιο του φράγματος Εξοχής) του έργου «Βελτίωση Αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων) Δήμου Ελαφίνας»
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

Πρέπει να γίνει λήψη της ανωτέρω απόφασης προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση του παραπάνω αντλιοστασίου ώστε να τεθεί το δίκτυο σε λειτουργία. Η παραπάνω δαπάνη μέχρι του ποσού των 40.255,38 αποτελεί νομική δέσμευση του προγράμματος και θα κατατεθεί στο λογαριασμό του Δήμου μετά την επανέναρξη πληρωμών από το πρόγραμμα ‘’Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος