Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει σήμερα στις 23 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (32/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία μέχρι 31.12.2015 για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου καθώς είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.


Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ