Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 10 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Έγκριση πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Κατερίνης (Ολυμπιακή Ακτή, Κορινός, Παραλία, Περίσταση και Καλλιθέα)

4. Έγκριση ανάθεσης των προμηθειών: α) «Προμήθεια ξύλινων διαδρόμων πρόσβασης εντός των προσφυγικών καταυλισμών» προϋπολογισμού 8.118,00 ευρώ με ΦΠΑ και β) «Προμήθεια μηχανημάτων κοπής χόρτων» προϋπολογισμού 11.650,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα πρακτικά γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και εξέταση ενστάσεων στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσσιτίων – τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου Κατερίνης έτους 2016»

6. Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ελατοχωρίου της Δ.Ε. Πιερίων» προϋπολογισμού 33.470,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ανάκληση της 7785/23.02.2016 διακήρυξης για την εν λόγω προμήθεια και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους

7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ» της Τ.Κ. Ρητίνης

8. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη φωτισμού του κεντρικού πάρκου Κατερίνης με σκοπό την εναρμόνισή του με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ13201 και την αναβάθμιση του βιοκλιματικού του χαρακτήρα»

9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ