Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 14 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέμα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Έγκριση διοργάνωσης Δράσεων Ενημέρωσης Πολιτών – Μαθητών για την παραγωγή κομπόστ από οργανικά απόβλητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 16 Μαΐου έως 21 Μαΐου
Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, αντιδήμαρχος

4. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) για το έτος 2016 (χρήση 2015)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

5. Έγκριση της Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2016 (ύστερα από την 163/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

6. Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

7. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

9. Λήψη απόφασης για αδυναμία ή μη εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – επισκευή σιντριβανιών Δήμου Κατερίνης έτους 2016» (42/2016 μελέτη) προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

11. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον οικισμό Γρέβενης» (33/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

12. Ορισμός εκπροσώπου του ∆ήµου Κατερίνης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

13. Έγκριση τεχνικής μελέτης με τίτλο «Προσδιορισμός περιμέτρου και ισοζυγίου ύδατος αρδευτικού έργου Νέου Κεραμιδίου Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

14. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στη θέση Λεύκος στη Δημοτική Κοινότητα Κορινού για την εταιρεία RODOPATIS ΙΚΕ
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

15. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δήμου – δημοτών
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Αντιδήμαρχος

16. Έγκριση ή μη της αριθ. 16/2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) που αφορά σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού της επιχείρησης οικ. έτους 2016
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

17. Έγκριση δίμηνης παράτασης των συμβάσεων των προμηθευτών των νομικών προσώπων του Δήμου, έως τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, ΔΣ και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

18. Έγκριση ή μη της 18/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση των απολογιστικών οικονομικών στοιχείων οικονομικού έτους 2015»
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, Δ.Σ. και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

19. Έγκριση ή μη της 29/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης έτους 2015»
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Δ.Σ. και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

20. Μετατόπιση του περιπτέρου της Βασιλικής Παπαδοπούλου του Γεωργίου (ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος