Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα  8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Λήψη απόφασης για υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

2.Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

3.Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης με την ιδιότητα του συμπράττοντος φορέα στην αριθ.36 πρόσκληση (Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΤΟΥ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

4.Λήψη Απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης για την Υλοποίηση του Έργου «Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων»
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

5.Λήψη Απόφασης για την Ανάθεση προς Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης του Ερευνητικού Έργου «Φυσικοχημικές και Βιολογικές Παράμετροι Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

6.Ανάκληση της αριθ. 308/2010 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του «Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (εν συντομία ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ) με σκοπό να πραγματοποιηθεί το έργο «Πιλοτική Εγκατάσταση, Διαχείριση και Παροχή υπηρεσιών συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση αισθητήρων θέσεων και κινητού τηλεφώνου» στο Δήμο Κατερίνης και ορισμός μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης» και λήψη απόφασης για την παραχώρηση αρμοδιότητας του Δήμου Κατερίνης προς την «Δημοτικά Πάρκινγκ Δήμου Κατερίνης Κοινή ΑΕ ΟΤΑ» με σκοπό την εκτέλεση του Έργου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

7.Λήψη απόφασης για εκποίηση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων της Τ.Κ. Παραλίας στα Ο.Τ.70,71,75,76,77,81,82,83,84, με σκοπό την εκτέλεση έργων υποδομής στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κατερίνης και την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων με βάση το άρθρο 186 παρ. 5 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 7 του π.δ. 270/81. Εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

8.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Κατερίνης έτους 2011
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

9.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

10.Λήψη απόφασης για έγκριση των φακέλων μελέτης αποτύπωσης και εφαρμογής διανομής της αγροτικής οδοποιίας στην Δ.Κ.Σβορώνου και στην Τ.Κ.Νεοκαισάρειας για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας»
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

11.Λήψη απόφασης για έγκριση προτεινόμενου πλάτους υλοποίησης του ασφαλτικού 3,5μ. για τον δρόμο Νο27 στην Τ.Κ.Γανόχωρας, για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας»
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

12.Έγκριση της 22/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νεοκαισάρειας Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

13.Έγκριση της 25/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Γανόχωρας Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

14.Έγκριση της 23/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

15.Έγκριση της 24/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Νέας Χράνης Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

16.Έγκριση της 21/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Σβορώνου Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

17.Έγκριση της 26/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

18.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροδασικής οδού Μ.Μηλιάς – Κ.Μηλιάς Δ.Δ.Μηλιάς Δήμου Πέτρας» (156/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

19.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά τους οικισμούς Δ.Ε.Ελαφίνας, 134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

20.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά τους οικισμούς Δ.Ε.Ελαφίνας, 134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

21.Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2011 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης (ΔΕΕΕΚ) (16/2011 απόφαση διοικ/κού συμ/λίου)
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ.

22.Έγκριση ισολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2010 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης (ΔΕΕΕΚ) (11/2011 απόφαση διοικ/κού συμ/λίου)
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ.

23.Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2010 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης (ΔΕΕΕΚ) (10/2011 απόφαση διοικ/κού συμ/λίου)
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ.

24.Έγκριση μετεγκατάστασης του Δημοτικού Ραδιοφώνου Κατερίνης στην Περίσταση Κατερίνης, στην πρώην Κοινότητα Περίστασης (18/2011 απόφαση διοικ/κού συμ/λίου ΔΕΕΕΚ)
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ.

25.Λήψη απόφασης για ευρεία ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/11 και ανάθεση στη Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

26.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου που ορίστηκε με την 22/2011 απόφαση Ο.Ε. για τη νομική Υποστήριξη σχετικά με το έργο με τίτλο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας» (αριθ.μελέτης ΤΥΔΚ 48/2008)».
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

27.Εξέταση αιτήματος της Α.Ε. «Αξιοποίηση Ακινήτων Παραλίας Κορινού ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κοινή Α.Ε.» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείων του δημοτικού καταστήματος Κορινού, για τη στέγαση των υπηρεσιών της.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

28.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων πολιτιστικών δαπανών.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

29.Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση ποσού 1.159.439,98 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας.
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, Αντιδήμαρχος

30.Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Καρυπίδη Κωνσταντίνου από τη διαχείριση ποσού 784.175,47 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων τυφλότητας, Β.Ν.Κ., κίνησης κλπ.
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, Αντιδήμαρχος

31.Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση ποσού 61.557,89 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων προστασίας ανηλίκων, υπερηλίκων ομογενών & στεγαστικής συνδρομής.
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ