Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.45 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Έγκριση της Β’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015 (ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

5. Διόρθωση της με αριθμό 279/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κατερίνης για την εκτέλεση πρόσθετων δρομολογίων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

6. Έγκριση παραλαβής τευχών της μελέτης: «Μελέτη ομβρίων υδάτων Δήμων Παραλίας» (εκβολή της τάφρου Τ2)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Δ.Ε. Παραλίας» (28/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Εθνικού Σταδίου» (8/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

10. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενου τμήματος κατά τη διαδικασία Ν.1337/83
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

12. Ψήφιση πιστώσεων (σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2015 ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της ΟΕ και ΕΠΖ
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

14. Συμπλήρωση – τροποποίηση της με αριθμό 593/2014 κανονιστικής απόφασης με θέμα: «Κανονισμός - καθορισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης» ύστερα από την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

15. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας (ομάδες 13,14 και 15 της ενιαίας μελέτης) για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, εργαλεία καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος

16. Έγκριση ή μη σύμβασης του Δήμου Κατερίνης και της εταιρείας «Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.» για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, αντιδήμαρχος

17. Τροποποίηση της 646/2014 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Λήψη απόφασης για έγκριση μεταβίβασης των τηλεφωνικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας του δημάρχου, του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, των αντιδημάρχων και του γενικού γραμματέα στο Δήμο Κατερίνης»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

18. Διενέργεια νέου διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κατερίνης
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

19. Διενέργεια νέου διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση του 15ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

20. Μείωση μισθώματος περιπτέρου Δ.Κ. Κατερίνης
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

21. Εκμίσθωση του χώρου της Εμποροπανήγυρης για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ για το έτος 2015
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

22. Παράταση μίσθωσης για τη στέγαση του Δημοτικού ιατρείου Καλλιθέας
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

23. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

24. Τροποποίηση της με αριθ. 527/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός μέγιστου μήκους πάγκου πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

25. Τροποποίηση της με αριθμό 317/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με ανανεώσεις αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

26. Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με χορήγηση, ανανέωση, αναπλήρωση κλπ αδειών υπαίθριου εμπορίου
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

27. Έγκριση μελέτης, έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, αντιδήμαρχος

28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Βελτίωση Δασόδρομου Άνω Μηλιάς – Κρυονέρι – Μπουρλέκια Τ.Κ. Μηλιάς Δ.Ε. Πέτρας Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική Ενότητα Βατάν Δήμου Κατερίνης» (6/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων κοιμητηρίων Δήμου Κατερίνης» (10/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

31. Οριστική παραλαβή μελέτης «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Δ.Κ. Λόφου και Τ.Κ. α) Αγίου Δημητρίου, β) Μοσχοχωρίου, γ) Μηλιάς Δ.Ε. Πέτρας Δήμου Κατερίνης».
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

32. Έγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή 1ης χωμάτινης δεξαμενής στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (62/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

33. Έγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δασόδρομου Άνω Μηλιάς – Κρυονέρι Τ.Κ. Μηλιάς Δ.Ε. Πέτρας Δήμου Κατερίνης» (73/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

34. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Καλλιθέας» (ΑΜ 43/2014)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

35. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Νομού Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «L 321-1» «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» του έργου: «Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Καλλιθέας» με ΑΜ 43/2014
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

36. Έγκριση ή μη της 9/2015 απόφασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς σχετικά με την υλοτομία ξερών δένδρων ελάτης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

37. Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της 237/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Λήψη καταρχήν απόφασης για την απευθείας αγορά αγροτεμαχίου για την επέκταση του Β Δημοτικού Κοιμητηρίου Κατερίνης»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

38. Παραχώρηση γηπέδων σε αθλητικά σωματεία
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, εντεταλμένος σύμβουλος

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος