Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 29 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2011.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

2.Αποδοχή επιδοτήσεων – αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

3.Καθορισμός έργων και μελετών για ένταξή τους στη χρηματοδότηση ΣΑΤΑ έτους 2011.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

4.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και ΔΕΥΑ Κατερίνης για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Δ.Δ. Παραλίας».
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

5.Έγκριση της Α’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (53/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

6.Έγκριση της Β’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (142/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

7.Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρων – αντιπροέδρων του ΝΠΔΔ του Δήμου Κατερίνης (Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού & Πρόνοιας και Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης) σύμφωνα με την αριθ.20585/10.04.2007 Κ.Υ.Α. Υπουργών ΕΣΔΔ &Α και Οικονομίας & Οικονομικών.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

8.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» προϋπολογισμού 264.900,00 ευρώ με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

9.Έγκριση της 45/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Καταλωνίων» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

10.Έγκριση της 44/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Σεβαστής» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

11.Έγκριση της 43/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κούκου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

12.Έγκριση της 42/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

13.Έγκριση της 41/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

14.Έγκριση της 40/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Λαγόραχης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

15.Έγκριση της 39/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Εξοχής» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

16.Έγκριση της 38/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αρωνά» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

17.Έγκριση της 32/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κορινού» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

18.Έγκριση της 34/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Βρίας Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

19.Έγκριση της 33/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δημοτικής Κοινότητας Λόφου Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

20.Έγκριση της 52/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

21.Έγκριση της 56/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Κάτω Μηλιάς Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

22.Έγκριση της 55/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

23.Έγκριση της 55/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοχωρίου Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

24.Λήψη απόφασης για έγκριση του φακέλου μελέτης αποτύπωσης και εφαρμογής διανομής της αγροτικής οδοποιίας στην Δ.Κ.Σβορώνου για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας»
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

25.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κοινόχρηστους χώρους περιφερειακά του Δήμου»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

26.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (41/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

27.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου» (43/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

28.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή οδού Δ.Δ.Σεβαστής» (205/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

29.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση όλων των ΒΚ και των καθέτων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ.Παραλίας» (13/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

30.Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου [Βελτίωση αγροτικής οδού με την κατασκευή γέφυρας στη θέση «Πόρος» της Τ.Κ. Βρίας ](1/2007 μελέτη).
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

31.Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Ευαγγελικών» (38/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

32.Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

33.Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (19/2010 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

34.Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Ευαγγελικών» (2/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

35.Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (34/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

36.Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Ολυμπιακής Ακτής» (68/2010 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

37.Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ελαφίνας» (133/2010 μελέτη πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

38.Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτηρίων» (25/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

39.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής που αφορά στην «Προμήθεια Υπερκατασκευής Απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16 κ.μ.» (72/2010 μελέτη).
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος.

40.Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας» (48/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

41.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου Κ1» (106/2004 μελέτη) και εξέταση ένστασης κατά αυτού.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

42.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (1/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

43.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου [Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από «Καρυές» έως «Στρίβο» Τ.Δ. Μηλιάς] (35/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

44.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» (4/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

45.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης για την παραλαβή επιταγών χρηματοδοτούμενων έργων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

46.Έγκριση των αριθ. 1 και 2/2011 πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος & πρόεδρος της επιτροπής.

47.Προσδιορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην πόλη της Κατερίνης, ύστερα από την αριθ.64/2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

48.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2011 (κατόπιν των αριθ.149 και 62/2011 αποφάσεων Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. αντίστοιχα)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

49.Λήψη Απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

50.Εξέταση του αιτήματος του κ. Διαμαντή Γεωργίου, μισθωτή του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο άλσος «Παλαιοπαναγιάς» Τ.Κ. Ρητίνης, για μείωση του μισθώματος που καταβάλλει.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

51.Λήψη απόφασης για τη  διεξαγωγή δημοπρασίας εκμίσθωσης της αίθουσας δεξιώσεων του Β’ κοιμητηρίου του Δήμου Κατερίνης λόγω λήξης της μίσθωσης στις 31/8/2011.  
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

52.Λήψη εκ νέου απόφασης για την ανταλλαγή δημοτικού ακινήτου με ιδιοκτησία του Παπαγεωργίου Λαοκράτη του Κων/νου, κατοίκου Τ.Κ. Λόφου, όπου κατασκευάστηκε αρδευτική δεξαμενή (137/1997 απόφαση πρώην κοινότητας Λόφου)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

53.Επιβολή διοικητικών κυρώσεων που ορίζονται στο άρθρο 13 παρ. 2 (α) του Ν.  3170/2003 (Φ.Ε.Κ. 191/Β/29-7-03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» σε παραβάτη των διατάξεων 2 του παραπάνω νόμου .
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

54.Επιδότηση δαπάνης για κατασκευή παταριού και συμψηφισμό με τον Κ.Χ. για τα τραπεζοκαθίσματα στην οδό Γ. Ολυμπίου 18 για τα έτη 2010-2011
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

55.Λήψη απόφασης για ενταφιασμό προσώπου σε παραχωρημένο οικογενειακό τάφο, κατόπιν αίτησης του κ. Τσορμπατζίδη Αλέξανδρου.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

56.Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της σύμβασης του πρώην Δήμου Κορινού για την εργασίας της αποκομιδής απορριμμάτων των Δ.Δ. του πρώην δήμου, του οικισμού της παραλίας  Κορινού και χώρων της ευρύτερης περιοχής του πρώην Δήμου.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος.


Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ