Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτικής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 22 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

2. Συγκρότηση ή μη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

4. Λήψη απόφασης για μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

5. Τροποποίηση της 317/2015 απόφασης Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το χρόνο ισχύος της υποβολής και ελέγχου των απαιτούμενων υποβληθησόμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος

6. Έγκριση ή μη παράτασης των Συμβάσεων για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Ντούρος Δημήτριος, εντεταλμένος σύμβουλος

7. Διαβούλευση για το προσχέδιο της μελέτης: «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Κατερίνης» και καθορισμό προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων επί αυτής
Εισηγητής: Ντούρος Δημήτριος, εντεταλμένος σύμβουλος

8. Έγκριση μελέτης «Επισκευή-επιδιόρθωση-βελτίωση ξύλινης προβλήτας στην Παραλία Κατερίνης και εργασίες αποκατάστασης Κεντρικής Πλατείας»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

9. Έγκριση παράτασης των με ημερομηνία 01.04.2015 αδειών απόληψης που αφορά τα Δ.Τ. 32 ΚΑΙ 36 του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

10. Εκμετάλλευση Δασικών τμημάτων έτους 2016 Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων)» (89/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

12. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στο ΑΤ 1283α αγροκτήματος Περιστάσεως εκτός σχεδίου πόλεως Δ.Κ. Περίστασης Δ.Ε. Παραλίας (πρώην «HAVANA”)
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

13. Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

14. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

15. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη επιχορήγησης για αποζημίωση των δημοτικών υπαλλήλων που εργάστηκαν στις βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 και καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα – Β΄φάση αρ.μελ.7/2014
Εισηγητής: Κυραϊλίδης Χρυσόστομος, Αντιδήμαρχος

17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου» (8/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών - επέκταση» (7/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Βατάν Δήμου Κατερίνης» (αρ.μελ.6/11)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

20. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης (ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

21. Έγκριση ή μη των χειμερινών και θερινών δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης (ύστερα από εισήγηση της ΕΠ.Ζ.)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

22. Έγκριση ή μη διενέργειας της «Προμήθειας λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δήμου Κατερίνης» μελ:14/2016, προϋπολογισμού 199.989,02 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Αντιδήμαρχος

23. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης» με αριθμό τεχνικής μελέτης 19/2014 (προμήθεια)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

24. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Οικίσκου και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ» ΔΚ Περίστασης Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς» (Αριθ. μελέτης 83/2011)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

26. Διατύπωση γνώμης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της Προγραμματικής Σύμβασης «Δράσεις Μείωσης Σεισμικής Διακινδύνευσης Δήμου Κατερίνης – Σχεδιασμός, επιλογή οριοθέτηση οργάνωσης χώρων καταφυγής»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

27. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό οριογραμμών του ρέματος Πέλεκα που βρίσκεται στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

28. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρια στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (Αριθ. μελέτης 88/2013)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

29. Ορισμός υπαλλήλου του Δήμου ως εκπροσώπου με εντολή και πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του internet banking έναντι της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

30. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

31. Μείωση μισθώματος περιπτέρων
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, Αντιδήμαρχος

32. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης Δήμου Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2016
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

33. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Αντιδήμαρχος

34. Παραχώρηση γηπέδων σε Αθλητικούς Συλλόγους
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος

35. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης χώρου του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κατερίνης σε εθελοντές κτηνιάτρους για στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με την αριθ. 1714/75275/15 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1489Β/16.07.2015)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

36. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρησης και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» έτους 2016

37. Εξέταση ένστασης και έγκριση ή μη των πρακτικών για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κατερίνης έτους 2016» προϋπολογισμού 27.000,00 ευρώ (70/2015) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του Π.Δ. 60/2007
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Αντιδήμαρχος

38. Ψήφιση του κανονισμού καθαριότητας (ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ. και Ο.Ε.)
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Αντιδήμαρχος

39. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής απόρριψης της προμήθειας επίστυλων κάδων απορριμμάτων που αποτελεί μέρος της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, εργαλεία και υλικά καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων»
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Αντιδήμαρχος

40. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, Αντιδήμαρχος

41. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγ. Κωνσταντίνου - Φούντα - Κλήμα - Αγ. Κωνσταντίνος Τ.Κ. Λόφου Δήμου Κατερίνης» (Αριθ. μελέτης 7/2010)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

42. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Σβορώνου» (Αριθ. μελέτης 42/2014)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

43. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Καλλιθέας» (Αριθ. μελέτης 43/2014)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Αντιδήμαρχος

44. Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Youth on the Move Katerini» στις 15 και 16 Απριλίου 2016. Συνδιοργανωτές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Δήμος Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας

45. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και ειδών Βασικής υλικής συνδρομής για την υλοποίηση της Πράξης “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΕΒΥΣ-ΤΕΒΑ)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, εντεταλμένος σύμβουλος

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος