Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Εκλογή υδρονομέων άρδευσης Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

2.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Κατερίνης έτους 2011
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

4.Αποδοχή ένταξης της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» προϋπολογισμού 264.900 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος.

5.Έγκριση της 27/2011 μελέτης του έργου «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχαλίων» προϋπολογισμού 200.000 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

6.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας Δ.Δ. Λόφου» (109/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

7.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχαλίων», αριθ. Μελ. 52/2009
Εισηγητής: Νικόλαος  Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

8.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρόμησης οδού Σκουφά και παρόδων Βασιλείου Β’ και Ολύμπου» , αριθ. Μελ. 66/2010
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή αγροτικού δικτύου Τ.Δ. Κατερίνης», αριθ. Μελ. 117/2009
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

10.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οριοθέτηση Κ.Χ. με κρασπεδόρειθρα ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού», αριθ. Μελ. 50/2009
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

11.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κοινόχρηστους χώρους περιφερειακά του Δήμου»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

12.Έγκριση Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κυνοκομείου» , αριθ. μελ. 45/2007
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

13.Έγκριση Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυσνη διαβάσεων στο αγρόκτημα Κατερίνης» , αριθ. μελ. 73/2009
Εισηγητής: : Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

14.Έγκριση Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου Τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης» , αριθ. μελ. 24/2010
Εισηγητής: : Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

15.Έγκριση Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Νικομηδείας και Αργυροκάστρου» , αριθ. μελ. 22/2005
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

16.Έγκριση Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση πλακόστρωτου Α’ πάροδος  Τσιμισκή» , αριθ. μελ. 92/2009
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

17.Έγκρισης της απόφασης του ΔΣ του νέου Ν.Π. «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» που αφορά την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2011.
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ.- Πρόεδρος του Ν.Π.

18.Έγκρισης της απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κορινού που αφορά την έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2009.
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ.- Πρόεδρος του Ν.Π.

19.Έγκρισης της απόφασης του ΔΣ του ΚΑΠΗ Δήμου Παραλίας που αφορά την έγκριση οικονομικού απολογισμού από 1-1 μέχρι 31-3-2011.
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ.- Πρόεδρος του Ν.Π.

20.Έγκρισης της απόφασης του ΔΣ του ΚΑΠΗ Δήμου Κορινού που αφορά την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ.- Πρόεδρος του Ν.Π.

21.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του δήμου μας και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

22.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης (στο Ο.Τ.158 Α) στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων «Χριστιανική Αγωγή» Τμήμα Κατερίνης –ΓΕΧΑ- με σκοπό τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

23.Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κατερίνης στον αδελφοποιημένο Δήμο Μόουσμπουργκ της Αυστρίας.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

24.Ανάκληση της αριθ. 71/2011 απόφασης και εκ νέου Ορισμός αντιπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

25.Ανάκληση της αριθ.  227 /2011 απόφασης  ΔΣ  και εκ νέου λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού συνολικά δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ εργατών νεκροταφείου, με σύμβαση δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας νεκροταφείων
Εισηγήτρια: Καλλιόπη Τζουμέρκα Αντιδήμαρχος

26.Έγκριση χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
Εισηγητής: Ίτσιος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος.

27.Διόρθωση της αριθ. 273/2011 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση καταβολής επικειμένων στα Ο.Τ. 174-175, ιδιοκτησία042206 πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά-Επέκταση.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ