Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 4 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

3. Έγκριση της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017 (ύστερα από την αριθ. 377/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

5. Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 

6. Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. 685/2016 “Τροποποίηση – συμπλήρωση της 589/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ. Δήμου Κατερίνης»”

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

7. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2017, ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ. και της Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Γαβρίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

8. Έγκριση εκμίσθωσης 3.230 τ.μ. από το χώρο της Εμποροπανήγυρης για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ για το έτος 2017

Εισηγητής: Γεώργιος Γαβρίδης, εντεταλμένος σύμβουλος

9. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Πέντε Πύργοι» της διοικητικής ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος 655,20 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 856 τεμαχίου στον οικισμό Γρέβενης της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

11. Τροποποίηση της αριθ. 339/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα  “Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα”

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

12. Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Δ.Κ. Κορινού στον Μοτοσυκλετιστικό Αθλητικό Όμιλο Κατερίνης

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

13. Παραχώρηση ή μη της χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου της κοινότητας Περιστάσεως του Δήμου Κατερίνης στο Σύλλογο Ανατολικοθρακών Περίστασης

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

14. Παραχώρηση χρήσης γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

15. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

16. Γνωμοδότηση επί του φακέλου ΜΠΕ για την δραστηριότητα «Πτηνοτροφείο δυναμικότητας 80.000 ορνιθών πάχυνσης που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο 12.265 τ.μ. στη θέση «Λουλουδιές» της εταιρείας «Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ»

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος

17. Γνωμοδότηση επί του φακέλου ΜΠΕ της δραστηριότητας «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων της υπ΄ αρ. 10385/14 απόφασης παράτασης ΥΗΣ της «ΝΕΓΑΚ Ο.Ε.» στο ρέμα Πιστεριές στο Δ.Δ. Ρητίνης του Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου. Εξοχής, Καταλωνίων)» του Δήμου Κατερίνης 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Κούκου» του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση α) παράτασης χρονικής προθεσμίας των συμβάσεων ως προς την ομάδα Α (Αντλητικά συγκροτήματα) και Γ (Σωληνώσεις υδραυλικών δικτύων) και β) 2ης τροποποίησης της σύμβασης ως προς την ομάδα Γ (Σωληνώσεις υδραυλικών δικτύων) που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης»

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ” προϋπολογισμού 19.845,09 € εκτός ΦΠΑ με Α.Μ. 38/2017 ,σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 216 του Ν.4412/2016 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2016 (Για τα είδη της 4ης ομάδας και των υποομάδων 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7,6)», με Α.Μ. 100/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

23. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής των επιπλέων εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (αρ. μελ.  01/2014)

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

24. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

25. Τροποποίηση της αριθ. 276/2017 απόφασης Δ.Σ. 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

26. Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση θαλάσσιας θέσης για προσωρινή εγκατάσταση θυννείου

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

27. Τροποποίηση της αριθ.6/2017 απόφασης ΔΣ με θέμα: Συγκρότηση επιτροπών α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και β) παραλαβής του αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016/τ.Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

28. Έγκριση της αριθ. 95/2017 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων αναρροφητικών σαρώθρων δρόμου χωρητικότητας 2 κ.μ.», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ  + 24.000,00 ευρώ ΦΠΑ = 124.000,00 ευρώ,  έγκριση διενέργειας της προμήθειας  και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό

Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος

29. Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

30. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD”

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

31. Έγκριση της αριθ. 94/2017 μελέτης, έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και ανταλλακτικών» προϋπολογισμού 39.849,88 € (32.137,00 € + 7.712,88 € ΦΠΑ 24%) και έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της 

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

32. Έγκριση συνδιοργάνωσης της 8ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας με το Επιμελητήριο Πιερίας

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας

33. Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Καλαϊτζίδη Νικόλαο του Γεωργίου

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

34. Διόρθωση της αριθ. 367/2017 απόφασης ΔΣ με θέμα «Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων και ψήφιση πιστώσεων»

Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

35. Έγκριση διοργάνωσης - συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και ψήφιση πιστώσεων

Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

36. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης  Δήμου – δημοτών

Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

37. Έγκριση δίμηνης παράτασης των  συμβάσεων προμήθειας τροφίμων με την Κωνσταντίνος Δαγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε. - για προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ειδών  κρεοπωλείου, την εταιρία  «Αφοί Η. Φούφα Α.Ε.» για προμήθεια ελαιόλαδου, τον Κωσταντόση Γεώργιο για προμήθεια ειδών αρτοποιείου, την εταιρία  Στεφάνου Κ. & Γ. Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - για την προμήθεια κοτόπουλων, την Τάκου Τριανταφυλλιά για την προμήθεια τυροκομικών, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, ειδών ζαχαροπλαστείου και παντοπωλείου για τις εκδηλώσεις για τις ανάγκες του Ο.Π.Π.Α.Π.

Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, πρόεδρος ΟΠΠΑΠ

38. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων για αποκλειστική χρήση από τη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. 

Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

39. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς και συλλόγους

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 

 

Η Πρόεδρος

 

Καλλιόπη Τζουμέρκα