Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Έγκριση έκδοσης ορθής επανάληψης της 328/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα "Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (9η)"

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

3. Κατανομή ποσού 266.429,75 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 (Γ΄ κατανομή) και την κάλυψη της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο 2017

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

4. Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων στο ΣΜΑ Μαυροράχης

Εισηγητής: Ροδή Ελευθευριάδου, αντιδήμαρχος

 
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να ληφθούν άμεσα αποφάσεις α) για έκδοση ορθής επανάληψης της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού β) και γ) για να εγγραφεί πίστωση σε κωδικό προκειμένου να προβεί ο δήμος σε νέα σύμβαση αναφορικά με τη μεταφόρτωση και μεταφορά αστικών και στερεών αποβλήτων και δ) να κατανεμηθούν άμεσα τα ποσά στις σχολικές επιτροπές, ενόψει της έναρξης της σχολικής περιόδου
 
Η Πρόεδρος
 
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα