ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης::

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (13η)

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

2.Λήψη απόφασης για ανάληψη από το Δήμο Κατερίνης του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης σε περίπτωση που αυτό ανεγερθεί από τις ΚΤΥΠ Α.Ε.

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

3.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» (αριθμ.43/2014 μελέτη)

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

4.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά» (αριθμ. 88/2013 μελέτη)

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

5.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

6.Έγκριση της αριθμ. 8/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

7.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στο γήπεδο 25ης Μαρτίου, Δ.Κ. Κατερίνης» Κ.Α. 02.10.25.7326.966, αρ. μελ. 29/2018, προϋπολογισμός: €25.000,00 (με ΦΠΑ)

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

8.‘Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών στις Τ.Κ. (α) Καταλωνίων και (β) Μοσχοποτάμου Δ.Ε. Ελαφίνας»

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

9.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα 10ο Δημοτικό και 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο» αρ. μελ.: 93/2018

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

10.Έγκριση χορήγησης παράτασης των με ημερομηνία 20-09-2018 αδειών απόληψης δασικών προϊόντων, που αφορούν τα Δ.Τ. 8 και 40 του Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

11.Έγκριση συμμετοχής πωλητών στην εμποροπανήγυρη οικισμού Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

12.Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15.6471.006 με τίτλο «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης, η οποία θα διεξαχθεί από 01/09/2019 έως 07/09/2019 στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Ε. Κατερίνης»

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

13.Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης (2η παράταση) για την προμήθεια της: ΟΜΑΔΑΣ 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση ACU (αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών ή ΑΜΚ)
εκτιμώμενης αξίας 170.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%», της «Προμήθειας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ /Pay As You Throw & ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, σε ό,τι αφορά τις Κατηγορίες Δαπάνης “Equipment” (Προμήθειες) & “Infrastructure & Works” (Υποδομή & Εργασίες), του Δήμου Κατερίνης, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE» σύμφωνα με τα εγκεκριμένα της υπηρεσίας, προϋπολογισμού 197.616,1 + 47.427,9 ΦΠΑ = 245.044,0 ευρώ

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1.Βουλευτές Ν. Πιερίας
2.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3.Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2.Γραφείο Δημάρχου
3.Διευθύνσεις Δήμου (email)
4.Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων