ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του ν. 3852/2010 και 163 του ν. 3463/2006, που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση απολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2018

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

2.Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης, χρήσης 2018

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1.Βουλευτές Ν. Πιερίας
2.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3.Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2.Γραφείο Δημάρχου
3.Διευθύνσεις Δήμου (email)
4.Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων