ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 του ν. 3463/2006, 67 του ν. 3852/2010 και της αριθμ. 24923/04.04.2019 (ΦΕΚ 1166/08.04.2019 τεύχος B’) απόφασης ΥΠ.ΕΣ., που θα γίνει στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Λήψη απόφασης για τη διάθεση των δημοτικών χώρων στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, στους συνδυασμούς των υποψηφίων των δημοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών και στους μεμονωμένους υποψήφιους των κοινοτικών εκλογών, για την προεκλογική προβολή τους

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. Βουλευτές Ν. Πιερίας
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Γενικό Γραμματέα Δήμου
4. Διευθύνσεις Δήμου (email)
5. Γραφείο Τύπου