ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για το έργο «Ανάπλαση Δικτύου Πεζοδρόμων του Κέντρου Πόλης Κατερίνης» με απονομή βραβείων
Εισηγητής: Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης
2. Διόρθωση και επαναδιατύπωση της 36/2019 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ:ΨΡΛΤΩΕΤ-2Ξ9) με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (1η)»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3. Διόρθωση και επαναδιατύπωση της 37/2019 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ:6Θ86ΩΕΤ-01Θ) με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (2η)»
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (3η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
6. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητές: Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχοι
7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
8. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου επί της οδού Οδυσσέα Ελύτη για την τοποθέτηση προκατασκευασμένου ναΐσκου διαστάσεων 5,00Χ3,00 τ.μ.
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
9. Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης Δήμου – δημοτών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου Ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
12. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
13. Ανταλλαγή τμήματος ιδιοκτησίας Δήμου Κατερίνης με τμήμα ιδιοκτησίας της «ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.» στο αγρόκτημα Κάτω Αγίου Ιωάννη, στην θέση «Νεροσυρμή»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, Αντιδήμαρχος
14. Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, Αντιδήμαρχος
15. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Τζουμέρκα Καλλιόπη, πρόεδρος Δ.Σ.
16. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Τζουμέρκα Καλλιόπη, πρόεδρος Δ.Σ.
17. Εισήγηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση με το ισχύον Γ.Π.Σ. Κατερίνης»
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, Αντιδήμαρχος
18. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, Αντιδήμαρχος
19. Εξειδίκευση πιστώσεων που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, Αντιδήμαρχος
20. Εξειδίκευση πιστώσεων που θα βαρύνουν τον Κ.Α.02.00.6731.004 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Σχολικές Επιτροπές του Δήμου»
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
21. Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
22. Έγκριση της αριθ. 15/2019 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΕΕΚ με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. οικονομικού έτους 2019»
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, Πρόεδρος ΔΕΕΚ
23. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Πρόεδρος ΔΕΠ

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. Βουλευτές Ν. Πιερίας
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Γενικό Γραμματέα Δήμου
4. Διευθύνσεις Δήμου (email)
5. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων