ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 2o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (1η)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης

ΘΕΜΑ 4o: Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 της αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως 31-12-2019
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 6o: Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και τον Κ.Α. 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 8o: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 9o: Παραχώρηση χώρου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση υπηρεσιών του
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 10o: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 11o: Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην Π.Ε. Σιδ. Σταθμού (μετεγκατάσταση 8ου δημοτικού σχολείου)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμός οδού Κορινού – Παραλίας Κορινού”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 13o: Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων διαγωνισμών (έτους 2019) για την ανάθεση μελετών, έργων και τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών,
σύμφωνα με το ν.4412/2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 14o: Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επεμβάσεις αποστράγγισης οδοστρωμάτων στην Δημοτική Ενότητα Ελαφίνας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου, Δημήτριου Ντούρου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 16o: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης της Παλαιάς Εθνικής οδού Τεμπών-Κατερίνης, Τμήμα Λεπτοκαρυάς-Κατερίνης, επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής που διέρχονται κατά μήκος του υπόψη ορίου απαλλοτρίωσης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρήστος Λεμονόπουλος

ΘΕΜΑ 17o: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 19α και Ο.Τ. 19β στην πολεοδομική ενότητα Αναθεώρηση Σβορώνου της Δ.Κ. Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρήστος Λεμονόπουλος

ΘΕΜΑ 18o: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Σιδηροδρομικού Σταθμού επέκταση στα Ο.Τ. 407, 420, 447Α και 447Β»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρήστος Λεμονόπουλος

ΘΕΜΑ 19o: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κατερίνης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 του ν.4583/2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

ΘΕΜΑ 20o: Τροποποίηση – επαναδιατύπωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

ΘΕΜΑ 21o: Χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» συμβατικού τιμήματος 3.645,60 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

ΘΕΜΑ 22o: Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μακρίδου Παρθένα

ΘΕΜΑ 23o: Κατανομή ποσού 53.050,31 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων, έτους 2018 (συμπληρωματική κατανομή)
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΠ Παπαζήσης Αναστάσιος

Ο Αντιπρόεδρος

Χρήστος Λιανός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. Βουλευτές Ν. Πιερίας
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Δημάρχου
3. Γενικό Γραμματέα Δήμου
4. Διευθύνσεις Δήμου (email)
5. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων