ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτικής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 2o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (18η)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης

ΘΕΜΑ 4o: Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 5o: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης για την απ’ ευθείας εκμίσθωση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στα πλαίσια λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου «Πάρκου των Χρωμάτων» του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθμ. 673/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος
ΘΕΜΑ 7o: Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων και τομέων δράσης αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2019
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 8o: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης όλων των συμβάσεων και προμηθειών που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Μ. 54/2017» προϋπολογισμού 92.054,50€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης όλων των συμβάσεων και προμηθειών που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΠΙΕΡΙΩΝ 2017-2018 Α.Μ. 83/2017» προϋπολογισμού 99.990,50€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης όλων των συμβάσεων και προμηθειών που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2017-2018 (Α.Μ. 84/2017)», προϋπολογισμού 149.333,20€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης όλων των συμβάσεων και προμηθειών που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΠΙΕΡΙΩΝ 2017-2018 (Α.Μ. 85/2017)» προϋπολογισμού 149.953,20€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 13o: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 14o: Λήψη απόφασης για α) έγκριση μελέτης του έργου, β) υποβολή πρότασης- αιτήματος ένταξης και γ) ορισμό ομάδας έργου και υπευθύνου έργου για τη σύνταξη φακέλου υποβολής αιτήματος ένταξης του έργου με τίτλο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην Π.Ε. Σιδ. Σταθμού (μετεγκατάσταση 8ου δημοτικού σχολείου)» στην Πρόσκληση V του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση αρδευτικού έργου Τ.Κ. Μοσχοχωρίου, Δ.Ε. Πέτρας, Δήμου Κατερίνης» (αριθ.μελ.147/2018)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 16o: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Καλλιθέας στον οικισμό Γρέβενη»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 17o: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών περιμετρικής οδού στο αγρόκτημα Ράχης της Τ.Κ. Λόφου που προκλήθηκαν από θεομηνία κατά το διάστημα 15ης -18ης Νοεμβρίου 2017» (Α.Μ. 33/2018)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση μελέτης με τίτλο: Επισκευή, συντήρηση σχολικών μονάδων, κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Ε Κατερίνης «Πρόγραμμα ΦιλόδημοςΙΙ» (αρ. μελ. 143/2018), έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 19o: Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 656/2018 απόφασης ΔΣ με θέμα [Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου με θέμα: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης» (Α.Μ.33/2011) εκτιμώμενης αξίας 333.333,3 ευρώ χωρίς ΦΠΑ], ως προς τον τίτλο του έργου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 20o: Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης των ιδιοκτησιών με κ.κ. 022319, 022310 και 022111 στα ΟΤ 806, 807, 808, 809, 816, 817 και 819 σύμφωνα με την 349Δ Τροποποίηση της 1/2003 Εθνικό Στάδιο Επέκταση, ύστερα από την 643/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Λεμονόπουλος Χρήστος

ΘΕΜΑ 21o: Εκ νέου λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Μεταφόρτωση & μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κατερίνης» (15/2017 μελέτη)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βαϊνάς Δημήτριος

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της ομάδας 7 και υποομάδας 7.9 (μπλούζας φούτερ) της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου» (Α.Μ.125/2017)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βαϊνάς Δημήτριος

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση μετάβασης Δημοτικού Συμβούλου στην πόλη Τσάτσακ της Σερβίας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μακρίδου Παρθένα

ΘΕΜΑ 24o: Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μακρίδου Παρθένα

ΘΕΜΑ 25o: Τροποποίηση της 751/2017 απόφασης ΔΣ με θέμα [Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το έτος 2018] ως προς τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Τζουμέρκα Καλλιόπη

ΘΕΜΑ 26o: Έγκριση της αριθμ. 282/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ (ΑΔΑ: ΩΠ9ΜΟΕΤΡ-1ΟΝ) με θέμα [Τροποποίηση της αριθμ. 31/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη απόφασης τιμολόγησης παροχετευμένων λυμάτων στο Βιολογικό Κατερίνης του Δήμου Δίου - Ολύμπου»]
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ Δρούγκας Φώτιος

ΘΕΜΑ 27o: Τροποποίηση της αριθμ. 665/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός εξόδων παράστασης αντιπροέδρου του Δ.Σ του ΟΠΠΑΠ ως προς τα απολογιστικά στοιχεία»
Εισηγητής: Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ Παυλίδης Θεόδωρος

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
3. Βουλευτές Ν. Πιερίας
4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
5. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)