ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 2o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 (16η)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 3o: Καθορισμός τελών καθαριότητας φωτισμού και φόρου του άρθρου 10 του ν. 1080/80 στο Δήμο Κατερίνης έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 4o: Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης Λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 5o: Καθορισμός - Επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 6o: Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος έτους 2019
Εισηγητής: Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 7o: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι Λάζος Ντόντης, Δημήτριος Ντούρος, Νικόλαος Παπαζιώγας, Παρθένα Μακρίδου, Δημήτριος Βαϊνάς, Κων/νος Τσιουκάνης

ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση εκμίσθωσης του αριθμ. 7 καταστήματος εμβαδού 77,02τ.μ. στον οικισμό Χράνης του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση αγοράς των αδιάθετων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με την 448/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντόντης Λάζος

ΘΕΜΑ 11o: Κατανομή και ανακατανομή υπολοίπων ΣΑΤΑ για τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και προμηθειών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 12o: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ντούρος Δημήτριος

ΘΕΜΑ 13o: Λήψη απόφασης για την υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2018»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαζιώγας Νικόλαος

ΘΕΜΑ 14o: Λήψη απόφασης για: α) Τροποποίηση - Διόρθωση της αρχικής σύμβασης εργασίας «Μεταφόρτωση & μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Κατερίνης» (15/2017 μελέτη)» β) Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βαϊνάς Δημήτριος

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση της προμήθειας της υποομάδας 7/11 (Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες) της αριθ. 125/2017 μελέτης «Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κατερίνης»,με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, έγκριση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης και ανάθεση της προμήθειας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βαϊνάς Δημήτριος

ΘΕΜΑ 16o: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Τροποποιήσεων Σχεδίου, Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού και Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής, προκειμένου να διανοιχθούν διάφορες οδοί»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Λεμονόπουλος Χρήστος

ΘΕΜΑ 17o: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού στις Πολεοδομικές Ενότητες Κέντρου Αναθεώρηση – Ευαγγελικών αναθεώρηση για τη διάνοιξη των οδών α΄ παρόδου Παρθενίου Βαρδάκα, Καποδιστρίου, Κολινδρού και Αχελώου και των παρόδων της, μεταξύ των Ο.Τ. 238, 239, 79, 100, 105, Κ.Χ.8, 74Α, 75Α, 234Α, 234Β, 234Γ, 227, 233, 232Α, Κ.Χ. 232Β, Κ.Χ. 232Γ, 870 και 871»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Λεμονόπουλος Χρήστος

ΘΕΜΑ 18o: Διόρθωση της 552/2017 απόφασης Δ.Σ. για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων εκτάσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Λεμονόπουλος Χρήστος

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Παρθένας Μακρίδου στην πόλη Police της Πολωνίας στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια ανεξαρτησίας της Πολωνίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 19 & 20.11.2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μακρίδου Παρθένα

ΘΕΜΑ 20o: Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Μακρίδου Παρθένα

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση των αριθμ. 129/2018 και 130/2018 αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ περί ψήφισης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων για το οικονομικό έτος 2019 και κατάρτισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019
Εισηγητής: Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ Παυλίδης Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση της αριθμ. 49/2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ περί ψήφισης προϋπολογισμού - ΟΠΔ οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ Παπαδημητρίου Θωμάς

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης, ύψους 60.000,00 ευρώ
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυραϊλίδης Χρυσόστομος

Η Πρόεδρος


Καλλιόπη Τζουμέρκα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2. Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
3. Βουλευτές Ν. Πιερίας
4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
5. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)